Algemene voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

VanLeeuwenOplaad
Klapwijkse Eilanden 3
2652 ES Berkel en Rodenrijs (ZH)

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 51526077. Het BTW-nummer van VanLeeuwenOplaad is: NL 1156 08370 B01
VanLeeuwenOplaad is per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar mail@vanleeuwenoplaad.nl of telefonisch bereikbaar onder 010 – 70 78 356, 06 – 30 10 86 31.


Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1       Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

1.2       Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop of andersoortige overeenkomst die VanLeeuwenOplaad met een consument of derde aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen;

1.3       Medewerker: een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan VanLeeuwenOplaad, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

1.4       Consument: de klant, zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

1.5       Consumentenkoop: de koop die wordt gesloten tussen VanLeeuwenOplaad en een Consument;

1.6       Koop op afstand: de Overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is;

1.7       Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met VanLeeuwenOplaad een Overeenkomst aangaat tot afname van een of meer producten;

1.8       Elektrisch voertuig: een wegvoertuig dat volledig wordt aangedreven door een elektromotor en/of een hybride voertuig dat deels wordt aangedreven door een elektromotor;

1.9       Laadpunt: een voorziening op een bepaalde locatie die kan worden gebuikt om de batterij van een Elektrisch Voertuig op te laden;

1.10     Werkzaamheden: alle door VanLeeuwenOplaad ten behoeve van een consument of derde uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door VanLeeuwenOplaad zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor VanLeeuwenOplaad voortvloeiende werkzaamheden;

1.11     Opdracht: de overeenkomst van opdracht, waarbij VanLeeuwenOplaad zich jegens een consument of derde verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;

1.12     Dagen: alle kalenderdagen;

1.13     Overmacht: elke van de wil van VanLeeuwenOplaad onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, werkstaking, werknemersuitsluiting, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, brand, en andere storingen in het bedrijf van VanLeeuwenOplaad of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van VanLeeuwenOplaad niet kan worden gevraagd;

1.14     Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, brand, fabrieksstoornis, staking, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, stoornis in de aanlevering van de grondstoffen/halffabricaten, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onder leveranciers/aannemers of een derde;

1.15     VanLeeuwenOplaad: De eenmanszaak VanLeeuwenOplaad geregistreerd onder nummer 51526077 bij de Kamer van Koophandel.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1              Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten, aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij VanLeeuwenOplaad zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten of goederen te leveren voor een consument of derde, alsmede op alle daaruit voor VanLeeuwenOplaad voortvloeiende werkzaamheden. Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle overeenkomsten waarbij VanLeeuwenOplaad aan een consument of derde oplaadpunten of andere goederen met betrekking tot laadpunten voor elektrische voertuigen verkoopt zoals laadpunten en de bijbehorende accessoires en verkeersborden.

2.2       Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de voorwaarden voor de consument of derde ook op andere overeenkomsten tussen VanLeeuwenOplaad en consument of derde van toepassing zijn.

2.3       Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.4       De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de derde wordt door VanLeeuwenOplaad uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5       Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingend rechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor VanLeeuwenOplaad gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.


Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1       Een Overeenkomst met VanLeeuwenOplaad en de consument of derde komt via de webwinkel tot stand op het moment dat de consument of derde een bestelling definitief maakt door op de “kopen” knop te drukken.

3.2       Een Overeenkomst kan ook op een andere wijze tussen partijen tot stand komen dan zoals beschreven in het voorgaande lid waaronder maar niet beperkt tot verkoop of dienstverlening op afstand via telefoon of internet.

 

Artikel 4. Afbeeldingen en specificaties

4.1                   Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van VanLeeuwenOplaad gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5. Prijzen

5.1       Alle verkoopprijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

5.2                   Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van eventuele druk- en zetfouten kan VanLeeuwenOplaad niet aansprakelijk worden gesteld.

5.3       VanLeeuwenOplaad heeft het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. VanLeeuwenOplaad zal de consument of derde schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht
Bij levering van producten: 

6.1                  Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het herroepingsformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. 

6.2                   De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en de zaken dienen in nieuwstaat te verkeren.  

6.3                   Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.4                   Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt VanLeeuwenOplaad zicht het recht om de waardevermindering door te rekenen aan de consument.

6.5                  Indien de klant na afloop van de in lid 6.1 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, dan is de koop definitief.
 

Bij levering van diensten:
6.6                  Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.


6.7                  Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

7.1                   Terugbetaling van het aankoopbedrag door binnen 14 dagen VanLeeuwenOplaad zal binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending plaatsvinden. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag exclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de consument of derde wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.


Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht

8.1      Het retourrecht geldt niet voor:

-                      dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

-                      goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

-                      goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

 

Artikel 9. Garantie

9.1      Voor de producten die te koop zijn in de webwinkel geldt een garantie van 1 jaar. In deze periode zal VanLeeuwenOplaad zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten binnen redelijke termijn kosteloos te laten herstellen, dan wel indien herstel niet mogelijk is, zorg te dragen voor een vervangend product. VanLeeuwenOpLaad zal, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, naar u toekomen of u op afstand helpen. Herstel of vervanging vindt uitsluitend plaats indien het gebrek of storing zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na ontdekking daarvan telefonisch, per e-mail of via het formulier op de website bij VanLeeuwenOplaad is gemeld. De garantie is niet van toepassing in het geval het defect het gevolg is van verkeerd of onzorgvuldig gebruik of het gevolg is van onjuiste installatie en/of montage door Klant of foor een door Klant ingeschakelde derde. 

            VanLeeuwenOplaad staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Eenmaal in gebruik genomen zaken worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de zaak een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben.

9.2      Een door VanLeeuwenOplaad als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens VanLeeuwenOplaad kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

9.3      Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument of derde (alvorens over te gaan tot terugzending aan VanLeeuwenOplaad) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan VanLeeuwenOplaad. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

9.4       Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van de consument of derde opschorten.

9.5       Indien klachten van de consument of derde door VanLeeuwenOplaad gegrond worden bevonden, zal VanLeeuwenOplaad de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van VanLeeuwenOplaad bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van VanLeeuwenOplaad) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van VanLeeuwenOplaad gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van VanLeeuwenOplaad voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

9.6       VanLeeuwenOplaad is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

9.7       De garantie geldt niet indien:

                                   A) en zolang de consument of derde jegens VanLeeuwenOplaad in gebreke is;

B) de consument of derde de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden

 

Artikel 10. Levering

10.1       In het kader van de regels van de koop op afstand zal VanLeeuwenOplaad bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

10.2       Het risico van de geleverde zaken is na levering steeds voor de consument of derde.

10.3       Indien zaken die door VanLeeuwenOplaad geleverd zijn door niet aan VanLeeuwenOplaad toe te rekenen omstandigheden niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, zal VanLeeuwenOplaad de zaken voor rekening en risico van de consument of derde opslaan.

10.4       De keuze van het transportmiddel staat VanLeeuwenOplaad vrij.

10.5       VanLeeuwenOplaad heeft het recht om onder rembours te leveren.

10.6       De levertermijn van goederen is maximaal 30 werkdagen. Dit lid is niet van toepassing indien sprake is van een al dan niet blijvende aan VanLeeuwenOplaad toe te rekenen tekortkoming zoals bedoeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1       Indien VanLeeuwenOplaad door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat VanLeeuwenOplaad tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens de consument of derde is gehouden.

11.2       Een niet aan VanLeeuwenOplaad toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen zestig dagen na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht.

11.3       Indien de prestatie wel binnen zestig dagen kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch VanLeeuwenOplaad, noch de consument of derde de overeenkomst ontbinden. De verplichting van VanLeeuwenOplaad tot prestatie wordt opgeschort zonder dat VanLeeuwenOplaad jegens de consument of derde tot enige schade- of voordeelsvergoeding gehouden is.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1    Eigendom van alle door VanLeeuwenOplaad aan de consument of derde verkochte en geleverde zaken blijft bij VanLeeuwenOplaad zolang de consument of derde de vorderingen van VanLeeuwenOplaad uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de consument of derde de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de consument of derde de vorderingen van VanLeeuwenOplaad wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2    De door VanLeeuwenOplaad geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3    De consument of derde is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4    De consument of derde geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan VanLeeuwenOplaad of een door VanLeeuwenOplaad aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin VanLeeuwenOplaad haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument of derde verplicht VanLeeuwenOplaad zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6    De consument of derde verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan VanLeeuwenOplaad.

 

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

13.1     Betalingen moeten door voorruitbetaling worden voldaan via de webwinkel of overboeking. Tenzij is aangegeven dat de consument een besteld product komt ophalen bij de vestiging van VanLeeuwenOplaad, zijnde Berkel en Rodenrijs, dan mag er met contant worden voldaan.
 

Artikel 14. Intellectuele eigendom

14.1      Het uitvoeren van de opdracht door VanLeeuwenOplaad houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij VanLeeuwenOplaad rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de werkzaamheden behoren toe aan VanLeeuwenOplaad

14.2.     Het is consument of derde uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van VanLeeuwenOplaad zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan de consument of derde gebruiksrechten heeft verworven - waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, en andere geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

14.3.    Het is de consument of derde niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VanLeeuwenOplaad aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door VanLeeuwenOplaad. De consument of derde zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

15.1.        Bij de uitvoering van de overeenkomst zal VanLeeuwenOplaad alle redelijkerwijs van VanLeeuwenOplaad te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. VanLeeuwenOplaad is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door de consument of derde verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VanLeeuwenOplaad kenbaar behoorde te zijn.

15.2.        VanLeeuwenOplaad is niet aansprakelijk voor alle door de consument of derde geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door VanLeeuwenOplaad dan wel door VanLeeuwenOplaad ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

15.3.        VanLeeuwenOplaad is niet aansprakelijk indien het Elektrisch Voertuig niet kan worden opgeladen vanwege een defect in het Elektrisch Voertuig en/of de gebruikte hulpmiddelen die geen onderdeel van het bij VanLeeuwenOplaad gekochte product zijn.

15.4.        Indien VanLeeuwenOplaad, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van VanLeeuwenOplaad voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee maal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van €1.500,-.

15.5.        Indien de consument of derde door VanLeeuwenOplaad geleverde zaken doorverkoopt of uit (mede) door VanLeeuwenOplaad geleverde zaken nieuwe zaken vormt en die doorverkoopt, is hij verplicht zich adequaat tegen het productaansprakelijkheidsrisico van artikel 6:185 BW te verzekeren. Op het eerste verzoek van VanLeeuwenOplaad zal de consument of derde aan VanLeeuwenOplaad een kopie van de desbetreffende polis doen toekomen.

15.6.        De consument of derde is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. VanLeeuwenOplaad heeft het recht om de schade ongedaan te maken en/of te beperken door herstel en/of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.

15.7.        De consument of derde vrijwaart VanLeeuwenOplaad tegen alle aanspraken van derden, waarvoor VanLeeuwenOplaad krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

 

Artikel 16. Uitvoering werkzaamheden

16.1.    VanLeeuwenOplaad voert de werkzaamheden uit naar beste kunnen en met in achtneming  van de toepasselijke wet- en regelgeving.

16.2.    VanLeeuwenOplaad bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en door welke medewerker(s).

16.3.    VanLeeuwenOplaad heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door VanLeeuwenOplaad aan te wijzen derde.
 

Artikel 17. Opschortingsrecht

Indien de consument of derde niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit deze of enigen andere met VanLeeuwenOplaad gesloten overeenkomst alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de consument of derde wordt consument of derde geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft VanLeeuwenOplaad het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan of de overeenkomst, vergoeding te vorderen van kosten, schaden en interesten. Ingeval VanLeeuwenOplaad de uitvoering van de overeenkomst opschort dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is iedere vordering welke zij heeft of krijgt op de consument of derde dadelijk en ineens opeisbaar.


Artikel 18. Elektronische communicatie

18.1.                Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen VanLeeuwenOplaad en de consument of derde door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

18.2.    VanLeeuwenOplaad en consument of derde zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

18.3.    Zowel VanLeeuwenOplaad als de consument of derde zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

18.4.    De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
 

Artikel 19. Bewijs

19.1.    Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met VanLeeuwenOplaad gesloten overeenkomsten zijn - behoudens tegenbewijs met alle middelen - administratieve gegevens van VanLeeuwenOplaad beslissend.

19.2.    Behoudens tegenbewijs met alle middelen gelden tussen de consument of derde en VanLeeuwenOplaad de op de factuur, vrachtbrief en/of pakbon vermelde aantallen, maten en gewichten als juist.
 

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op alle met VanLeeuwenOplaad gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.
 

Artikel 21. Plaats van uitvoering

De overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd in de plaats van vestiging van VanLeeuwenOplaad, zijnde Berkel en Rodenrijs. 


Artikel 22. Wijziging

VanLeeuwenOplaad is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepalingen treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. De aan VanLeeuwenOplaad op het moment van wijziging bekende consument of derde zal VanLeeuwenOplaad schriftelijk van de wijziging in kennis stellen.
 

Artikel 23. Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met ingang van 14 augustus 2014.  
 

Artikel 24. Reparatieclausule nietigheden

1.         Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.

2.         Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

3.         Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Bel mij terug